Decreet Integrale Jeugdhulp

Alle organisaties voor jeugdhulp in Vlaanderen zijn verplicht om te werken volgens het decreet Integrale Jeugdhulp. Dit decreet waakt erover dat kinderen en jongeren steeds ergens terecht kunnen en dat er geen breuken zijn in de hulpverlening.

Meer info?  https://www.jeugdhulp.be/over-jeugdhulp

We zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige hulpverlening. Soms lukt dat niet en blijkt de situatie zo onveilig of bedreigend voor een kind dat we het als onze plicht zien om op te treden. In die situaties nemen we contact op met het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) of het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling). Het OCJ of het VK kan er dan voor kiezen om de jongere en zijn context mee op te volgen.

Vanaf dan heb je meestal een consulent, die mee zal bepalen wat er, vanuit de maatschappij, verwacht wordt qua afspraken. Deze hulpverlening is nog steeds vrijwillig.

Wanneer de vrijwillige hulpverlening dreigt te blokkeren, kan het OCJ of het VK de jongere doorverwijzen naar de jeugdrechtbank. Er is dan sprake van opgelegde of gedwongen hulp. Een consulent geeft advies aan de jeugdrechter, die op zijn beurt een maatregel uitspreekt.

Decreet Rechtspositie van de minderjarige

Deze wetgeving beschermt de rechten van kinderen en ouders die in de hulpverlening terechtkomen. Agentschap Opgroeien brengt hiervoor brochures uit op ieders maat, je begeleider zal deze met jou overlopen. Je kan de brochures ook steeds digitaal raadplegen op https://www.rechtspositie.be/publicaties. We hechten in Sporen erg veel belang aan deze wetgeving en gaan soms nog een stuk verder. Daarom nemen we je graag mee in hoe wij met het decreet omgaan.

In het belang van de minderjarige

Onze hulp zal altijd in het belang zijn van de kinderen en jongeren die we begeleiden. Bij elke beslissing die we maken, is dit de belangrijkste overweging.

Inzage in je dossier

Elke jongere die begeleid wordt heeft een eigen dossier.  Sinds 1 januari 2022 werken wij met een elektronisch dossier eCQare (www.ecqare.com). Hierin zetten we een kopie van al onze verslagen. Als ouder heb je volledige toegang tot het dossier van je kind tot de leeftijd van 12 jaar. Vanaf 12 jaar beslissen de kinderen zelf over wie toegang heeft. Je hebt wel steeds het recht om toegang te vragen tot alle informatie die wij over jou hebben, wij zullen je dan binnen de 15 dagen uitnodigen om dit samen door te nemen.

In sommige uitzonderingen (excepties) kunnen we informatie uit je dossier tóch geheimhouden:

  1. Gerechtelijke exceptie: communicatie van en naar de rechtbank kan je inkijken via het dossier op de rechtbank en niet via ons dossier.
  2. Vertrouwelijkheidsexceptie: informatie in het dossier die ons werd toevertrouwd waar je zélf niet bij was. Info uit gesprekken bij gescheiden gezinnen valt hier ook onder.
  3. Agogische exceptie: informatie waarbij ingeschat wordt dat het in het belang is van de minderjarige om deze (nog) niet door te geven (bv. kind is geadopteerd).

Je vindt nog meer informatie in de brochures: https://www.rechtspositie.be/publicaties.

Wie kan in je dossier

De collega’s van de afdeling(en) die je begeleidt, hebben toegang tot je dossier. Enkele collega’s die een ondersteunende rol hebben in onze organisatie, hebben ook toegang tot enkele delen in je dossier. We sommen ze graag voor je op:

  • De administratie voor contact met het Agentschap Opgroeien, het groeipakket, uitbetaling voor verblijf in de context en medische verwerking.
  • De ICT-verantwoordelijke voor technische issues.
  • De Stafmedewerker Beleid voor onderzoek binnen Sporen, o.a. over familieberaden.
  • De leden van de werkgroep Interne Audit krijgen tijdelijk toegang tijdens een audit.

Inspraak en transparantie

Tijdens de begeleiding vragen we je hoe jij kijkt naar je gezinssituatie: naar de bezorgdheden, positieve elementen, doelen en verwachtingen die er zijn binnen je gezin. Jouw ideeën hierover schrijven we in een verslag met drie kolommen.  Je mag alles wat wij over je schrijven zélf bijhouden.
Je kan de medewerkers van Sporen altijd rechtstreeks feedback geven. Ook op deze pagina kan je op verschillende manieren iets kwijt. Dankzij deze feedback kunnen wij onze begeleidingen steeds verbeteren.

We werken samen met de hogeschool UCLL over hoe wij werken in Sporen en wat gezinnen en andere mensen hiervan vinden. We vragen je akkoord om hieraan mee te werken.

Soms zijn ervaringen van ouders en jongeren anders als de begeleiding is afgesloten. We nodigen je op het einde van de begeleiding uit om te vertellen over je ervaringen tijdens de begeleiding. Eén jaar na de begeleiding ontvang je van ons ook een brief waarin we vragen hoe het gaat met jullie gezin. Deze kan je vrijblijvend en anoniem beantwoorden.