Gezinscoach 1G1P Oost-Brabant

Voor de werking van Eén gezin, éen plan Oost-brabant zijn we op zoek naar een Gezinscoach voor de Druivenstreek met standplaats Overijse. We bieden een deeltijds contract van bepaalde duur .
De jobtime kan variëren van 50 - 60 %, duurtijd zo'n 8 maanden. De opstart is voorzien zo snel mogelijk of in onderling overleg. Op termijn is er reële kans op uitbreiding/verlenging.
* Verplicht veld

‘1G1P Oost-Brabant’ is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende intersectorale Jeugdhulpactoren die zich engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp in  6 Eerstelijnszones (Druivenstreek, Leuven, Leuven Noord, Leuven Zuid, Demerland, Zuidoost Hageland) af te stemmen en te versterken.

Samen gaan we voor ‘Eén gezin, één plan’ !

We stellen het gezin centraal. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar dit wenselijk is, en met betrekking tot de thema’s die zij aanbrengen.

Vanuit de ‘wraparound care’ visie helpen we het gezin duurzame antwoorden te vinden op zijn hulpnoden, o.a. door in te zetten op de sterktes van het gezin, door het gezin sociaal te versterken, en door maatoplossingen te zoeken. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin.

We denken zowel ‘out of the box’ als binnen de kaders van het werkveld! We werken over de sectoren heen. We zoeken steunbronnen en inspiratiebronnen, in eerste instantie binnen het eigen netwerk van het gezin, alsook bij lokale initiatieven, in de jeugdhulp, en zo verder. We zorgen hierbij steeds dat het gezin zo veel mogelijk de regie blijft behouden.

We organiseren ons hulpaanbod via een intersectoraal samengesteld team, opgedeeld in 3 subteams. De bestaande werking in Oost-Brabant (Eerstelijnszones Demerland en zuidoost Hageland) wordt uitgebreid met een subteam voor de Eerstelijnszones  Leuven, Leuven Noord en Leuven Zuid, en een subteam voor de  Eerstelijnszone Druivenstreek.

De regioteams bestaan uit gezinscoaches  en eerstelijnspsychologen, en hun aanbod wordt  aangevuld met specifiek aanbod binnen en buiten het team:  positieve heroriëntering, ervaringsgerichte ondersteunende begeleiding, trajecten in CGG, Opgroeien, VAPH, AWW en EKC.

De drie teams  functioneren elk onder een inhoudelijke coördinator die  focust op het concrete hulpaanbod. Twee deeltijdse werkingscoördinatoren staan in voor de uitbouw van het samenwerkingsverband, het betrekken van partners in de drie regio’s  en de afstemming met de betrokken eerstelijnszones (coördinatie-opdracht).

Meer informatie is  te vinden op www.1g1poostbrabant.be

 

We verwachten  expertise vanuit Algemeen welzijnswerk, Agentschap opgroeien (Bijzondere jeugdzorg/Kind en Gezin), Agentschap Personen met een handicap of gelijkwaardige expertise  vanuit eigen ervaring.

Een hulpverleningsgesprek in het Frans kunnen voeren is een plus.

 

Opdracht  gezinscoach 

Voorzien in laagdrempelig, generalistisch, laag-intensief, krachtgericht aanbod in gezinnen die (nog) geen aansluiting vinden bij andere actoren in de jeugdhulp.

Maximaal inzetten op zo kort mogelijke trajecten.  

Helpen het  gezin een gezinsplan op te maken,  en verbinden van gezinsleden met informeel en formeel aanbod in de eigen omgeving (‘wrap-around’-model).

Zich organiseren zich in nauwe verbinding met het regionale intersectorale hulpaanbod en uitwerken van structurele samenwerkingen.

Waar nodig ad hoc casusoverleg organiseren om het hulpaanbod af te stemmen en de toeleiding tot meer gepaste en toegankelijke hulp zo vlot mogelijk te laten lopen 

Samen met de andere teamleden garanderen dat er een gevarieerde expertise aanwezig blijft in de teams en mee interne coaching opnemen.

Binnen het team praktische opdrachten opnemen en onder mekaar verdelen (niet hiërarchisch). Zoals werkplanning, ICT, registratie, kasbeheer, ‘goed huisvaderschap’, permanentie, …

Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, burgerinitiatieven, … betrekken en structurele samenwerking uitbouwen.

 

Profiel gezinscoach

De gezinscoach is een aanspreekpunt voor een gezin met moeilijkheden in de opvoeding (verschillende levensterreinen betrokken, dynamisch ontwikkelende noden) .

De gezinscoach werkt taakgericht met het gezin en de gezinsleden naar een plan op maat van het gezin en biedt zelf  geen gespecialiseerde hulp aan.

De gezinscoach kan taakgericht werken, de nodige stappen zetten en komen tot een plan met zowel het informele als het professionele netwerk. 

De gezinscoach werkt verbindend tussen enerzijds het gezin dat een hoofdrol speelt in de regie van hulp, het informeel netwerk van en rond het gezin  en anderzijds de professionele hulpverlening.  De gezinscoach motiveert personen en diensten om taken op te nemen in het realiseren van het gezinsplan.

De gezinscoach is zowel vaardig in individuele contacten, het luisteren naar én het spreken met gezinnen en hun familie, als in  het organiseren en leiden van ruimer overleg ifv van opmaak en uitvoering van het gezinsplan.

De gezinscoach is in staat om vanuit krachtgericht werken een evenwicht te vinden  in het  omgaan met de onmachtservaringen van gezinnen met complexe moeilijkheden en het geloof in mogelijkheden die zowel in het eigen netwerk als in het professionele netwerk aanwezig zijn. 

De gezinscoach kan op een informele wijze professioneel handelen. 

De gezinscoach kan omgaan met ambivalentie en het bestaan van verschillende perspectieven ivm een situatie en weet dit verschil constructief te hanteren. 

De gezinscoach begrijpt het nut en de kracht van bestaande hulpverleningsvormen én durft tegelijkertijd nieuwe methodieken inzetten waarbij een krachtgerichte benadering centraal staat. 

De gezinscoach is bereid op verschillende locaties te werken met gezinnen (thuis, in een voor het gezin vertrouwde professionele omgeving, etc.).

De gezinscoach staat open om te reflecteren en gecoacht te worden zowel individueel als in team in verband met de invulling van deze taak. 

 

Competenties 

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) makkelijk aanpassen.

Kunnen omgaan met conflicten, vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid en daarbij gericht zijn op herstel en verbinding.

Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken: creatieve invalshoeken kunnen bedenken die zowel aansluiten als afwijken van gevestigde denkpatronen.

Kansen creëren of problemen signaleren en hierover overleggen en initiatief nemen zonder af te wachten.

Zich kunnen inleven en bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

Zich op een integere wijze houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt.

Concrete en gerichte acties kunnen ondernemen om de vooropgestelde resultaten te halen.

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat.

Vasthoudend zijn en bij tegenslagen zowel vasthouden aan de ingezette koers als zo nodig bijsturen met het oog op efficiëntie.

 

Praktisch

Kandidaten met uiteenlopende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, diversiteit is een meerwaarde.

De kandidaat heeft een bachelor in een sociale richting of gelijkwaardig door ervaring.

Een gezinscoach kan deeltijds werken in het team jeugdhulp Oost-Brabant en deeltijds in een achterliggende organisatie (brugfunctie). 

De kandidaat beschikt zelf over een gepast voertuig (auto, motor) om in te zetten voor het werk tegen de gangbare verplaatsingsvergoedingen.

De kandidaat heeft glijdende werktijden en kan omgaan met een ruime zelfsturing hierin.

Meertaligheid Frans/Nederlands is een plus.

 

Wat bieden we

  • Een stimulerende en dynamische nieuwe werkomgeving, georganiseerd door een samenwerking van een ruime intersectorale  groep van partners die actief zijn in de jeugdhulp.
  • De kans om actief mee vorm te geven aan de operationalisering van het netwerk Jeugdhulp Oost- Brabant en hierin een vernieuwend regionaal aanbod jeugdhulp te realiseren, in een buitengewone organisatiestructuur.  
  • Een contract in afstemming met de betrokken werkgever (= een partner binnen Jeugdhulp Oost-Brabant): deeltijds contract van bepaalde duur (8 maand). Opstart zo snel mogelijk of in onderling overleg te bepalen.
  • Verloning volgens barema’s van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit (meer info vind je hier Barema's 319.01 | www.vlaamswelzijnsverbond.be )

 

Interesse?

Ben je gebeten door de het welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulpverlening en denk dat je intersectorale samenwerking daartoe helpend is?

Wens je graag een nieuwe functie in dit samenwerkingsverband mee vorm te geven? Stuur dan je motivatie en CV naar,   en Huug Valckenaers, huug.valckenaers@1g1poostbrabant.be , en Gie Lambeir, gie.lambeir@sporen.be

Ook voor bijkomende vragen kan je ook terecht bij Huug Valckenaers.

 

Wij willen de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.