Gezinscoach '1 Gezin 1 Plan'

Wij zoeken nieuwe medewerker(s) voltijds/deeltijds voor een tijdelijke opdracht tot eind december 2025 met een reële kans op verlenging contract onbepaalde duur. De mogelijke werkregio's zijn Hageland, groot Leuven en Druivenstreek. Er zijn verschillende plaatsen vacant waarbij we mensen zoeken met uiteenlopende achtergrondkennis (kennis van ontwikkelingsproblematieken of handicap, of bijzondere jeugdzorg of samenleving en welzijn).

Jouw werkgever wordt dan Resonans Vzw, vzw Sporen of CAW Oost-Brabant.

 

‘1G1P Oost-Brabant’ is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende intersectorale Jeugdhulpactoren die zich engageren om de rechtstreeks toegankelijke hulp in 6 Eerstelijnszones (Druivenstreek, Leuven, Leuven Noord, Leuven Zuid, Demerland, Zuidoost Hageland) af te stemmen en te versterken. Onze missie is het creëren van “1 jeugdhulp”.

We creëren een jeugdhulp die over de intersectorale mandaatsgrenzen heen vloeit, waarin het gezin centraal staat, en waarin de noden van een gezin worden vertaald naar een generalistisch lokaal plan. We verwezenlijken het intersectorale karakter van onze opdracht zowel op regionaal netwerkniveau als op teamniveau, zodat het gezin beroep kan doen op een generalistisch intersectoraal aanbod.

Samen gaan we voor ‘Eén gezin, één plan’! We stellen het gezin centraal. Het gezin bepaalt de hulp, wij ondersteunen het gezin waar zij dit nodig achten, waar dit wenselijk is, en met betrekking tot de thema’s die zij aanbrengen. Vanuit de ‘wrap-around care’ visie helpen we het gezin duurzame antwoorden te vinden op zijn hulpnoden, o.a. door in te zetten op de sterktes van het gezin, door het gezin sociaal te versterken, en door maatoplossingen te zoeken. Het gezinsplan dient een breed antwoord te geven op de noden van het gezin.

Meer informatie: https://www.jeugdhulp.be/netwerken/een-gezin-een-plan-1g1p

 
   

 

 

Waarom is de job zo uniek?

Jouw opdracht als Gezinscoach

 

 • Je voorziet in een laagdrempelig, generalistisch, laag-intensief, krachtgericht aanbod in gezinnen die (nog) geen aansluiting vinden bij andere actoren in de jeugdhulp.
 • Je zet maximaal in op zo kort mogelijke trajecten.
 • Je helpt het gezin mee een gezinsplan op te maken.
 • Je verbindt gezinsleden met het (in)formeel aanbod in eigen omgeving (wrap-around-model)
 • Je organiseert je in nauwe verbinding met het regionale, intersectorale hulpaanbod en werkt structurele samenwerkingen uit.
 • Je organiseert waar nodig ad hoc casusoverleg om het hulpaanbod af te stemmen en de toeleiding tot meer gepaste en toegankelijke hulp zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Je garandeert samen met andere teamleden dat er een gevarieerde expertise aanwezig blijft in de teams en je neemt interne coaching mee op.
 • Je verdeelt binnen het team praktische opdrachten zoals werkplanning, ICT, registratie, permanentie, kasbeheer, ... en neemt deze mee op.
 • Je    betrekt    ervaringsdeskundigen,    vrijwilligers,       burgerinitiatieven,…  en bouwt structurele samenwerkingen uit.
 • Je bent een aanspreekpunt voor een gezin met moeilijkheden in de opvoeding (verschillende levensterreinen betrokken, dynamisch ontwikkelende noden).
 • Je werkt taakgericht met het gezin en de gezinsleden naar een plan op maat van het gezin en biedt zelf geen gespecialiseerde hulp aan

 

Jouw profiel als Gezinscoach


 

 • Je kan taakgericht werken, de nodige stappen zetten en komen tot een plan met zowel het informele als het professionele netwerk.
 • Je werkt verbindend tussen enerzijds het gezin dat een hoofdrol speelt in de regie van hulp, het informeel netwerk van en rond het gezin en anderzijds de professionele hulpverlening. Je motiveert personen en diensten om taken op te nemen in het realiseren van het gezinsplan.
 • Je bent zowel vaardig in individuele contacten, het luisteren naar én het spreken met gezinnen en hun familie, als in het organiseren en leiden van ruimer overleg ifv van opmaak en uitvoering van het gezinsplan.
 • Je bent in staat om vanuit krachtgericht werken een evenwicht te vinden in het omgaan met de onmachtservaringen van gezinnen met complexe moeilijkheden en het geloof in mogelijkheden die zowel in het eigen netwerk als in het professionele netwerk aanwezig zijn.
 • Je kan op een informele wijze professioneel handelen.
 • Je kan omgaan met ambivalentie en het bestaan van verschillende perspectieven i.v.m. een situatie en weet dit verschil constructief te hanteren.
 • Je begrijpt het nut en de kracht van bestaande hulpverleningsvormen én durft tegelijkertijd nieuwe methodieken inzetten waarbij een krachtgerichte benadering centraal staat.
 • Je bent bereid op verschillende locaties te werken met gezinnen (thuis, in een voor het gezin vertrouwde professionele omgeving, etc.).
 • Je staat open om te reflecteren en gecoacht te worden zowel individueel als in team in verband met de invulling van deze taak.

 

 
   
 

 

Zijn dit jouw competenties en talenten?

 • Je hebt een bachelor-diploma in een sociale richting.
 • Meertaligheid is een pluspunt.
 • Je beschikt zelf over een gepast voertuig en bijhorend rijbewijs (auto, motor) om in te zetten voor het werk. Je ontvangt een vergoeding voor deze dienstverplaatsingen.
 • Je kan je bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) makkelijk aanpassen.
 • Kunnen omgaan met conflicten, vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid en daarbij gericht zijn op herstel en verbinding.
 • Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken: creatieve invalshoeken kunnen bedenken die zowel aansluiten als afwijken van gevestigde denkpatronen.
 • Kansen creëren of problemen signaleren en hierover overleggen en initiatief nemen zonder af te wachten.
 • Je kunnen inleven en bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • Je op een integere wijze houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt.
 • Concrete en gerichte acties kunnen ondernemen om de vooropgestelde resultaten te halen.
 • Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat.
 • Vasthoudend zijn en bij tegenslagen zowel vasthouden aan de ingezette koers als zo nodig bijsturen met het oog op efficiëntie.

 

 
   
 

 

Wat hebben wij te bieden?

 • Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken.
 • Veel autonomie in een organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen en een goede werk-privé balans belangrijk vindt. Een stimulerende en dynamische nieuwe werkomgeving, georganiseerd door een samenwerking van een ruime intersectorale groep van partners die actief zijn in de jeugdhulp.
 • Een vervangingscontract (tewerkstelling% 60-100%) ..
 • Verloning volgens PC 319.01, barema B1C  
 • Flexibiliteit in werktijden waarbij je kan omgaan met een ruime zelfsturing hierin.

 

 
   
 

 

Interesse?

Ben je gebeten door de het welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulpverlening en denk dat je intersectorale samenwerking daartoe helpend is? Wens je graag dit samenwerkingsverband mee vorm te geven?

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@1G1Poostbrabant.be met sollicitatie 1G1P in het onderwerp van je mail.

Uiterlijk na 2 weken kan je een antwoord verwachten.

 Interesse maar toch nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met Huug Valckenaers, teamcoördinator, via 0490584647   of  Huug.valckenaers@1g1poostbrabant.be